Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 

 

 SPRING 2016 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
             
12:30 - 1:30 PM           BU16 (BHCC)
1:30 - 2:00 PM           BU18 (BHCC)
4.30 -5.45 PM         GU12-1  
5:30-6:40 PM BU12-1 (BHCC)   BU10-3*      
  GU12-2 x BU10-2 x GU12-2  
  GU10-2 x BU14-2**(BHCC) x BU10-3*  
  GU12-3* x BU16* (BHCC) x    
             
             
6:45-7:55 PM BU10-1 GU10-1 GU10-2 BU12-1 GU10-3*  
  BU10-2 GU12-1 GU10-3* GU14-1 GU10-1  
  BU12-2 (BHCC) GU14-1 GU12-3** BU12-2    
  BU14-2*
(BHCC)
  BU18 (BHCC) BU10-1    
  BU14-1     BU14-1    
  (BHCC)